Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn’t need ya
But every touch is oh la la la
It’s true la la la
Oooh I should be running
Oooh you keep me coming for ya
Miluji, když mi říkáš señorita
Přeji si, abych mohla předstírat, že tě nepotřebuji
Ale každý dotek je oh la la la
Je to pravda la la la
Oooh měla bych utíkat
Oooh necháš mě pro tebe jít

Land in Miami
The air was hot from summer rain
Sweat dripping off me
Before I even knew her name la la la
It felt like oooh la la la
Yeah no

Svět v Miami
Vzduch byl horký od letního deště
Odkapával ze mě pot
Předtím, než jsem vůbec věděl její jméno
Cítíl jsem se jako oooh la la la
Yeah ne

Sapphire moonlight
We danced for hours in the sand
Tequila sunrise
Her body fit right in my hands la la la
It felt like oooh la la la yeah

Safírový měsíční svit
Tančili jsme hodiny v písku
Tequilový východ slunce
Její tělo zapadá správně do mých rukou
Cítíl jsem se jako oooh la la la yeah

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn’t need ya
But every touch is oh la la la
It’s true la la la
Oooh I should be running

Miluji, když mi říkáš señorita
Přeji si, abych mohla předstírat, že tě nepotřebuji,
Ale každý dotek je oh la la la
Je to pravda la la la
Oooh měla bych utíkat

Oooh you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
But every touch is oh la la la
It’s true la la la
Oooh I should be running
Oooh you keep me coming for ya

Oooh ty víš, že miluji když mi říkáš señorita
Přeji si, aby nebylo tak zatraceně těžký tě opusit
Ale každý dotek je oh la la la
Je to pravda la la la
Oooh měla bych utíkat
Oooh necháváš mě pro tebe jít

Locked in the hotel
There’s just some things that never change
You say that we’re just friends
But friends don’t know the way you taste la la la

Zamčeni na hotelu
Jsou tady věci, které prostě nejdou změnit
Říkáš, že jsme jen kamarádi
Ale kamarádi neví, jakten druhý chutná la la la

Cause you know it’s been a long time coming
Don’t you let me fall
Oooh, when your lips undress me
Hooked on your tongue
Oooh love, your kiss is deadly
Don’t stop

Protože víš, že už je to dlouho
Nenecháš mě spadnout
Oooh, když mě tvé rty svlékají
Závislý na tvém jazyku
Oooh lásko, tvé polibky jsou smrtící
Nepřestávej

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn’t need ya
But every touch is oh la la la
It’s true la la la
Oooh I should be running

Miluji, když mi říkáš señorita
Přeji si, abych mohla předstírat, že tě nepotřebuji
Ale každý dotek je oh la la la
Je to pravda la la la
Oooh měla bych utíkat

Oooh you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn’t so damn hard to leave ya
But every touch is oh la la la
It’s true la la la
Oooh I should be running
Oooh you keep me coming for ya

Oooh ty víš, že miluji když mi říkáš señorita
Přeji si, aby to nebylo tak zatraceně těžký tě opustit
Ale každý dotek je oh la la la
Je to pravda la la la
Oooh měla bych utíkat
Oooh necháš mě pro tebe jít

All along I’ve been coming for ya
And I hope it meant something to ya
Call my name I’ll be coming for ya
Coming for ya, coming for ya, coming for you

Celou dobu jsem sem chodil
A doufal, že to pro tebe něco znamená
Zavolej mé jméno a já pro tebe přijdu
Přijdu pro tebe, přijdu pro tebe, přijdu pro tebe

For ya
Oooh I should be running
Oooh you keep me coming for ya

Pro tebe
Oooh měla bych utíkat
Oooh necháš mě pro tebe jít

Kategorie:

Pop

Tags:

,